image
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Centrum denních služeb > Stacionář

Stacionář

DENNÍ STACIONÁŘ PRO DĚTI, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Co je našim posláním?

Posláním sociální služby denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením spolku LIPKA, z.s. je rozvoj individuality každého uživatele směrem k rozšiřování jeho osobních možností, vedoucích k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života svých vrstevníků.

KOMU je služba určena? Základní činnosti služby denní stacionář

Cílovou skupinou poskytovaných služeb jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, způsobené jejich zdravotním postižením – např. snížení soběstačnosti v osobní péči a základních životních dovednostech, snížení schopností zvládat běžné životní situace, používání veřejných míst a služeb, vzdělávání, získávání práce, snížení schopností nebo dovedností uplatňovat vlastní práva, apod.

Sociální služba denní stacionář je poskytována dětem od 4 let věku, mladým lidem a dospělým osobám ve věku do 50 let s mentální a kombinovaným postižením.

Důvody nepřijetí zájemce o poskytování služby

V souladu s ustanovením § 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách důvodem odmítnutí zájemce o službu mohou být následující situace:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, kterou zájemce požaduje
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k přijetí nového uživatele
 • zdravotní důvody - zdravotní stav zájemce vyžaduje odbornou péči ve zdravotnickém zařízení, zájemce trpí infekčním onemocněním, chování zájemce (včetně agresivního), které z důvodů duševní poruchy diagnostikované lékařem, závažným způsobem narušuje kolektivní soužití, závislost na návykových látkách, diagnostikována lékařem

Co je cílem poskytované služby denní stacionář?

Dlouhodobým cílem poskytované sociální služby denního stacionáře je rozšíření osobních možností uživatelů, zvýšení jejich míry samostatnosti, soběstačnosti a odpovědnosti za sebe sama spolu se zachováním života v přirozeném prostředí.

Cíle pro období 2007 – 2010:

 • Rozšíření individuálních schopností a dovedností uživatelů
 • Zvýšení sociálních dovedností a posílení vhodných způsobů chování uživatelů v různých životních situacích
 • Vybudování moderního, pro uživatele podnětného a funkčního prostředí.
 • Zvyšování odborných a osobních kompetencí pracovníků sociální služby.
 • Rozšíření informovanosti odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách osob se zdravotním postižením
 • Vytvoření a realizace pilotního projektu tréninkového bydlení zaměřeného k přípravě uživatelů na samostatné bydlení s využitím služby chráněného bydlení.
 • Rozšíření stávající poskytované služby o službu chráněného bydlení

KDO službu poskytuje?

Kolektiv zkušených, plně kvalifikovaných profesionálních pracovníků a externích vedoucích - zkušených odborníků z různých oborů zájmové činnosti.

KDE je služba poskytována?

V účelově zrekonstruovaném, bezbariérovém a moderně vybaveném objektu spolku LIPKA, z.s. nedaleko centra města na adrese Tetín č.1506/1, Prostějov.

Co od nás mohou očekávat naši uživatelé?

Pomoc při naplňování osobních cílů, zvýšení svých dovedností, své soběstačnosti a samostatnosti, jistotu, bezpečí, zachování soukromí, příjemné prostředí, zachování rodinných a jiných přirozených vazeb, uplatnění zájmů a zálib v široké nabídce zájmové činnosti, profesionální rehabilitační a logopedickou péči, zajímavé aktivity, zařazení do odpovídající sociální skupiny, navázaní nových kontaktů s vrstevníky a kamarády.

ZÁSADY POSKYTOVANÍ SLUŽBY DENNÍ STACIONÁŘ

 • zachování lidské důstojnosti uživatelů služby a respekt k soukromí uživatele –
 • pomoc vychází z individuálně určených potřeb
 • služba a její pracovníci působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti
 • služba a její pracovníci motivují uživatele k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace či k dlouhodobému setrvávání ve službě
 • služba posiluje sociální začleňování uživatelů
 • služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě
 • služba denní stacionář garantuje dodržování lidských práv a základních svobod

Co nabízíme?

možnost výběru služby v jednom ze dvou oddělení, která jsou určena zájemcům dle jejich věku

oddělení mládeže a dospělých které se od roku 2000 (prvních 9 uživatelů) rozšířilo s dnešním počtem 40 uživatelů. Součásti individuálně koncipovaného sociálního a výchovně-vzdělávacího programu jsou činnosti orientované především na vedení k samostatnosti a soběstačnosti v denních činnostech, edukaci a sociální začlenění, apod.

Denní stacionář pro děti - služeb využívá celkem 46 dětí, z okresů Prostějov, Olomouc a Přerov. Konkrétně se jedná o pobyt ve stacionáři v době před vyučováním a po vyučování ve speciální škole, poradenskou a terapeuticky zaměřenou zájmovou činnost, rehabilitační a logopedickou péči, pravidelný svoz a rozvoz uživatelů do zařízení, apod.

Základní činnosti služby denní stacionář – mládež a dospělí

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc při oblékání, svlékání včetně nácviku využívání speciálních pomůcek (využití např. vertikalizačního stojanu, hydraulického zvedáku,…)
  • pomoc při přesunu z lůžka na vozík, z vozíku na speciální polohovací židle, do vany při balneoterapii a očistné koupeli, ….
  • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu po vnitřním prostoru – nácvik od zvládání samostatného pohybu po pracovně, vnitřních prostorách zařízení, atriu, zahradě, dle individuálních možností uživatele ulice, město (např. nákup potravin, návštěvy pošty, úřadů,…
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití - krmení, příprava svačin, výuka a nácvik dovednosti týkajících se vaření, ....).
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při osobní hygieně (pomoc při použití WC, úkonech běžné hygieny, koupání, péče o vlasy ....)
  • pomoc při použití WC je nedílnou součástí každodenního programu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy a pitného režimu včetně jejich podávání (možnost výběrů ze tří druhů obědů – racionální – běžného typu, diabetická či žlučníková dieta)
  • pomoc při přípravě svačiny, společný nácvik přípravy základních jídel, zajištění obědů včetně jejich podání
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  1. pracovně výchovná práce např. prostřednictvím široké nabídky terapeuticky zaměřené zájmové činnosti – celoroční činnost zájmových útvarů
   • arteterapie a ergoterapie (malování, koláže, textilní techniky, tkaní koberců, výroba originálních módních doplňků z hedvábí, drobné keramické předměty, smaltové šperky, svíčky, ....)
   • muzikoterapie, taneční aktivity, dramaterapie zaměřená na komunikační schopnosti a dovednosti
   • relaxační cvičení se zařazením prvků jógy
   • využití PC a internetu jako komunikačního a informačního prostředku
   • práce se dřevem, výroba drobných užitkových předmětů ze dřeva
  2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
   • prostřednictvím sociálně terapeutických aktivit, vedoucích ke zvýšení soběstačnosti a samostatnosti dětí, mládeže a dospělých, drobných pracovních činností a postupů, nácvik komunikačních dovedností, orientace ve společenském prostředí, komplexní zdravotně ošetřovatelská péče, včetně nácviku sebeobsluhy, …
   • vytvoření podmínek pro zajištění přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění – součástí denního programu jsou aktivity směrované k udržení již získaných či nabytí nových vědomostí a dovedností – např. od nácviku vlastnoručního podpisu, přes opakování a nácvik čtení a psaní, napsání žádosti, dopisu, úhrada poštovní poukázky, schopnost zacházení s penězi a nakupování, …
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Jedná se o činnosti a aktivity, které významnou měrou přispívají k integraci uživatelů do běžného způsobu života běžné populace stejného věku. Většina těchto aktivit je hrazena z vlastních prostředků uživatelů, částečně z různých tématicky orientovaných a účelově vázaných grantů. Například:
  • kulturní a propagační vystoupení např. prezentace NNO v rámci 30 dnů pro neziskový sektor, vystoupení Přerov Mosty, vernisáž výstavy „Tak to vidím já“, Klubíčko přátelství Kozlovice, Dny zdravotně postižených, apod.,
  • organizace poznávacích výletů se vzdělávacím i terapeutickým charakterem, pokračování uceleného cyklu poznávacích výjezdů „Poznej svůj kraj“ a „Poznej svou zem“, který byl zahájen poznáním vlastního regionu, postupně rozšířen na oblast kraje i mimo něj – Praha, Luhačovice, Východní Čechy – Liberecko, Krkonoše, Jižní Čechy – Šumava, Východní Slovensko – Vysoké Tatry, Západní Čechy, …
   organizace dlouhodobého letního programu „Putování po Evropě trochu jinak“
 6. sociálně terapeutické činnosti - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob:
  • socioterapie, která vede k udržení či rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů,realizovaná prostřednictvím veškerých aktivizačních činností
  • ergoterapie – nácvik a procvičování úkonů a činností, které mají za cíl pomoci uživateli sociální služby, aby se stal co nejvíce samostatným a soběstačným v osobním, pracovním i společenském životě. Vždy se nejedná pouze o nácvik cílených činností, (např. osobní hygiena, sebeobsluha, vaření, psaní, komunikační dovednosti, apod.), ale o nácvik všech činností, směřujících ke zvýšení samostatnosti a soběstačnosti uživatelů.
  • široká nabídka zájmové činnosti, která umožňuje uživatelům výběr dle vlastního zájmu a zálib, rozšiřuje možnosti uplatnění vlastní vůle a vlastního výběru
  • psychoterapie – externě spolupracujeme se dvěma klinickými psychology, na které se můžeme kdykoliv obrátit s žádostí o radu či konkrétní pomoc, je možné zprostředkovat konzultaci, návštěvu uživateli či jeho rodičům (konzultace, rada, kazuistika, …)
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  1. individuální poradenská a konzultační činnost v oblasti sociální
   • informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
   • informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle individuálních potřeb uživatele a jiných formách pomoci (např. příspěvky na péči, doplatky do životního minima, …)
   • informace o základních právech a povinnostech v souvislosti s poskytování sociálních služeb, o možnostech využívání běžných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení, případně vzniku závislosti na službě
   • informace o možnostech podpory členů rodiny, podílející se na péči o uživatele
  2. pomoc při jednání na úřadech, orientaci v legislativě
  3. pomoc uživatelům i rodičům při zajištění kompenzačních pomůcek, spolupráce s protetickými firmami, …
  4. pomoc v logopedickém a rehabilitačním vedení, zacvičení

Základní činnosti služby denní stacionář – DĚTI

Nabídka poskytovaných služeb:

 • pobyt ve stacionáři v době před a po vyučování
 • osobní asistence při podávání jídla, hygienických potřebách apod.
 • celoroční terapeuticky zaměřená zájmová činnost
 • logopedická péče klinické logopedky a logopedické asistentky nad rámec ZP
 • léčebná tělesná výchova, rehabilitace nad rámec ZP
 • jednorázové akce a aktivity dle skutečných nákladů

Služby obsahují základní činnosti:

 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: pomoc při oblékání, svlékání včetně nácviku využívání speciálních pomůcek (využití např. vertikalizačního stojanu, hydraulického zvedáku,…), pomoc při přesunu z lůžka na vozík, z vozíku na speciální polohovací židle, do vany při balneoterapii a očistné koupeli, pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu po vnitřním prostoru, pomoc a podpora při podávání jídla a pití - krmení
 2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: pomoc při osobní hygieně (pomoc při použití WC, úkonech běžné hygieny, koupání, péče o vlasy ...), pomoc při použití WC je nedílnou součástí každodenního programu
 3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: zajištění pitného režimu včetně jejich podávání, podání svačiny,
 4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti: pracovně výchovná práce prostřednictvím terapeuticky zaměřené zájmové činnosti
 5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: vycházky, výlety, exkurze, výstavy, kulturní a společenské akce, ….
 6. sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
 7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nabídka terapeuticky zaměření zájmové činnosti pro uživatele denního sTacionáře

 • kroužek aranžování
 • keramický kroužek
 • arteterapie – výtvarný
 • ergoterapie – práce se dřevem
 • dramaterapie – divadelní
 • relaxační cvičení se zařazením prvků jógy
 • kroužek plavání
 • břišní tance
 • muzikoterapie - pěvecký
 • kroužek drátkování
 • tkaní a práce s textilem
 • kroužek výpočetní techniky a práce s internetem
 • jazykový kroužek němčiny

Jak se zájemce o službu může přihlásit do denního stacionáře?

Nejjednodušší je zjistit základní informace na webových stránkách organizace nebo přijít naše zařízení osobně navštívit. Informace jsou k dispozici také na sociálním odboru Městského úřadu v Prostějově.

Každý zájemce obdrží informační leták se základními informacemi o službě denní stacionář. Při osobní návštěvě si může zařízení prohlédnout a přesvědčit se, zda splňuje jeho očekávání a potřeby.

Pokud zájemce informace a prohlídka zařízení zaujmou, může si dohodnout informační schůzku s ředitelkou zařízení nebo sociální pracovnicí, na které se dozvědí podrobnosti o službě denní stacionář a dohodnou se na dalším postupu.

Další informace, které zájemce o službu může potřebovat, jsou obsaženy v níže zveřejněném návrhu smlouvy o poskytování služby.

Její nedílnou součástí jsou přílohy:

 • Požadavek na poskytování sociální služby, ve které může zájemce označit činnosti, o které má zájem při svém pobytu v denním stacionáři
 • Individuální dotazník uživatele obsahuje ucelený přehled informací, které potřebujeme k zajištění služby v požadovaném rozsahu a odpovídající kvalitě
 • Přehled základních činností služby
 • Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatele