image

Logopedie

Logopedická péče má svoji nezastupitelnou úlohu při rozvoji komunikačních schopností a dovedností, které jsou předpokladem úspěšné sociální adaptace a integrace jedince. Proto je i nedílnou součástí poskytovaných sociálních služeb, orientovaných na co nejlepší začlenění dětí, mládeže a dospělých osob se zdravotním postižením do běžného způsobu života.

Komunikace člověka je aktivitou, jíž dává světu informaci, že existuje.

Režim provozu logopedie:

Provoz na pracovišti klinické logopedie probíhá od 8:00 do 16:00 hod. Během dne si uživatele logopedka převezme na logopedické sezení jednotlivých tříd a pracovních skupin po ukončení terapie se vracejí zpět v 30 min. intervalech. Někteří klienti dochází na terapii v doprovodu rodičů.

Logopedická terapie zahajujeme vždy po důkladném vstupním vyšetření, na základě lékařského doporučení a prostudování všech dostupných lékařských i školských zpráv. Dle postižení je nutná informativní dokumentace od foniatra, neurologa, psychologa, psychiatra… Vždy vedeme rozhovor také s rodiči.

Klienti navštěvují pracoviště dle stanovených diagnóz, průměrně 2krát měsíčně.

Průběh terapie a vedení dokumentace:

Logopedickou terapii poskytujeme podle speciálních logopedických metodik u jednotlivých diagnóz, jenž jsou rozděleny do 10 základních kategorií narušené komunikační schopnosti:

 1. vývojová nemluvnost
 2. získaná orgánová nemluvnost
 3. získaná psychogenní nemluvnost
 4. narušení zvuku řeči
 5. narušení fluence řeči
 6. narušení článkování řeči
 7. narušení grafické stránky řeči
 8. symptomatické poruchy řeči
 9. poruchy hlasu
 10. kombinované vady a poruchy řeči.

O jednotlivých terapiích vedeme písemnou dokumentaci, jenž se řídí metodikami jednotlivých zdravotních pojišťoven a je bodově hodnocena podle bodového sazebníku a tzv. „nasmlouvaných“ kódů zdravotních výkonů. Dokumentace logopedického pracoviště je uložena na logopedickém pracovišti. Za její vedení odpovídá klinická logopedka. Práce s dokumentací podléhá ustanovením Zákona č. 111/2007 Sb., ze dne 15.5. 2007 a to především ve věci práva nahlížení do zdravotnické dokumentace a práva na pořizování výpisů, opisů nebo kopií zdravotnické dokumentace. Obsahuje:

 1. Poukaz na vyšetření – doporučení
 2. Karta – záznam o vyšetření
  • osobní identifikace
  • osobní anamnéza
  • rodinná anamnéza
  • vyšetření, resumé
 3. Záznam o jednotlivých terapiích

V průběhu terapie vykonáváme tzv. kontrolní vyšetření, jež se provádějí dle sazebníku1x až 2x za čtvrtletí. Se závěry seznamujeme rodiče. Ti po zacvičení, pod průběžným vedením logopeda a na základě sestaveného harmonogramu terapie pracují i doma.

Logopedickou péči ukončujeme závěrečným kontrolním šetřením, které je zaměřeno na zhodnocení komunikačních schopností a dovedností s ohledem na sociální adaptaci a integraci uživatele do běžné populace svých vrstevníků.

Vývoj řeči je záležitost dlouhodobá, stejně jako nácvik verbální i neverbální komunikace, proto je třeba mít velkou trpělivost a cíleně využívat kladné motivace.