image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Historie

Historie

LIPKA, z.s.je dobrovolná, nezávislá, nestátní nezisková organizace sdružující členy na základě společného zájmu. Je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR dne 9.3. 1992 v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. Posláním a cílem spolku LIPKA, z.s. je sdružování občanů na základě společného zájmu, kterým je pomoc, podpora a vyvíjení aktivit směřujících ku prospěchu osob se zdravotním postižením.

Cílem této hlavní činnosti je vytváření odpovídajícího zázemí, podmínek a prostředí pro výchovu, vzdělávání, zájmové a terapeutické činnosti směřující k jejich všestrannému rozvoji, socializaci a integraci do každodenního života společnosti. Lipka, z.s. vznikla v roce 1992( pod názvem Občanské sdružení) spojením sil rodičů, přátel i odborníků s jediným cílem - pomoci dětem s postižením a jejich rodinám najít v regionu vhodné zařízení, které by pod jednou střechou poskytovalo dětem s postižením adekvátní služby v oblasti zdravotní, rehabilitační, vzdělávací i sociální péče. Proto se "sdružili" v nestátní neziskové organizaci a všichni společně našli cestu k dosažení vytčeného cíle. Přes obtížné začátky se podařilo v roce 1993 zahájit provoz denního stacionáře a speciální školy v pronajatých nevyužitých prostorách mateřské školy. Současně však organizace obdržela od Města Prostějova dlouhodobý pronájem budovy, vhodné k provozování malého zařízení sociálních služeb. Zájem o poskytované služby však předčil naše očekávání a již za čtyři roky podstatně převyšoval prostorové možnosti. Navíc chybělo zařízení obdobného typu pro mládež, zájem o denní služby sociální péče měla i skupina seniorů.

Změnou a svým vlastním vývojem prošlo i Občanské sdružení. Původní spojení stacionární i vzdělávací péče se v důsledku nařízení MENT ČR v roce 1994 rozdělilo na dva právní subjekty a speciální škola přešla do právní subjektivity. Následně se v roce 1997 osamostatnila úplně a vznikla Speciální škola, obecně prospěšná společnost se samostatnou správní a dozorčí radou. Jejím zakladatelem je naše sdružení, ale škola je samostatným právním a ekonomickým subjektem dotovaným v rámci státních normativů z prostředků MŠMT ČR. Obě, byť i samostatné organizace, slouží ku prospěchu dětí, které je navštěvují. I v občanském sdružení, díky svému vývoji a rozšíření působnosti, došlo k určité formální změně. Valná hromada v červnu roku 1999 přijala změnu názvu i stanov. Základní atributy naší činnosti, které lze shrnout do slov „Lidskost“, „Integrace“, „Přátelství“, „Kamarádství“ a „Aktivita“, se staly východiskem pro vznik nového názvu LIPKA a s tím spojeného loga. Byla rozšířena působnost sdružení směrem k rozšíření cílové skupiny uživatelů. V souladu s potřebami a požadavky veřejnosti jsou služby denního stacionáře od roku 1999 poskytované také mládeži a dospělým lidem se zdravotním postižením od roku 2000 také seniorům.

V roce 1999 Městská rada v Prostějově poskytla občanskému sdružení reinvestiční pronájem objektu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných v Prostějově, se stanovením nájemní doby na dvacet roků. Rozsáhlý objekt bývalé LDN nám umožnil rozšířit i zkvalitnit tolik požadované a žádané sociální služby. Celý projekt se podařilo realizovat jen díky vstřícnosti, pochopení a podpoře Města Prostějova, desítek výrobních společností, podnikatelů i soukromých osob nejen z našeho regionu, ale i z celé Moravy a Čech. Věnovaly nejen finanční prostředky, ale i tolik potřebný materiál, vybavení, kompenzační pomůcky a další. Podstatnou měrou pomohla také široká veřejnost, představitelé nevýrobní sféry, bankovnictví i odborné veřejnosti. Snad jen vlastní obsah slova "sdružení" vystihuje kolik lidí, dobrovolných, známých i neznámých spolupracovníků, přispěvovatelů, sponzorů, firem i jednotlivců podalo pomocnou ruku.

V roce 2000 došlo i k dalšímu, zcela zásadnímu rozšíření činnosti sdružení. Jako organizace, poskytující sociální služby osobám se zdravotním postižením jsme velmi citlivě vnímali a také reagovali na neutěšenou situaci této cílové skupiny na trhu práce, kdy nezaměstnanost v regionu v roce 2000 přesahovala 10%, z toho téměř jedna čtvrtina byly osoby se změněnou pracovní schopností. Nedostatek pracovních příležitostí, sociální izolace, potřeba pracovní integrace a sociálního začleňování osob s postižením byly hlavními impulsy pro vytvoření specifického pracoviště. Pracovníci LIPKY připravili a v roce 2000 v plné míře realizovali rozsáhlý projekt, jehož cílem bylo zřízením chráněné dílny přispět k řešení této nepříznivé situace. Díky sdružení prostředků z předstrukturálních fondů EU, programu rozvoje mikroregionu Haná a ÚP Prostějov, bylo vytvořeno zcela nové a v regionu ojedinělé pracoviště. Původně plánovaný počet 20 nově vytvořených pracovních míst byl již v prvním roce téměř dvojnásobně překročen. Z provozních a organizačních důvodů nebylo dlouhodobě možné, aby chráněnou dílnu provozovala nezisková organizace a proto občanské sdružení LIPKA dílnu přetransformovalo v samostatný právní a ekonomický subjekt. Vzniklo jedno z prvních družstev sociálního typu, pod názvem SENZA družstvo, chráněná dílna.

Práce ve prospěch dětí, mládeže a dospělých osob se zdravotním postižením je stále primárním úkolem naší nestátní neziskové organizace.

Naplňování hlavního poslání činnosti LIPKA, z.s. je v současnosti realizováno prostřednictvím poskytování služeb sociální péče pro osoby se zdravotním postižením a seniory prostřednictvím zřízení a provozování zařízení Centra denních služeb, jehož součástí je poskytování služeb:

  • Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Nestátní zdravotnické zařízení – se zaměřením na rehabilitaci a klinickou logopedii