image
Drobečková navigace

Úvod > Sociální služby > Centrum denních služeb > Sociálně akvizační služby pro seniory

Sociálně akvizační služby pro seniory

POSLÁNÍ sociálně aktivizačních služeb pro seniory

V Centrum denních služeb LIPKA, z.s. v Prostějově je od roku 2000 v provozu samostatné pracoviště, poskytující služby seniorům. Sociálně aktivizační služby jsou aktivizační ambulantní služby, poskytované osobám v důchodovém věku ohrožené sociálním vyloučením.

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory je vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů prostřednictvím nabídky aktivit, které uživatelům pomohou zachovat stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými sociálními vazbami.

CÍLE sociálně aktivizačních služeb pro seniory

Dlouhodobým cílem poskytovaných sociálně aktivizačních služeb pro seniory je motivace seniorů k aktivnímu životu, podpora jejich osobních možností a společenského začlenění.

Cíle pro období 2007 – 2010:

 1. Rozšířit nabídku aktivizačních činností pro seniory s možností uplatnění jejich vlastních dovedností a bohatých zkušeností
  • Vytvořit podmínky pro sebevzdělávání seniorů jako prostředku proti předčasnému stárnutí
 2. Vybudování pro uživatele podnětného a funkčního prostředí.
 3. Zvyšování odborných a osobních kompetencí pracovníků sociální služby.
 4. Rozšíření informovanosti odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách seniorů

CÍLOVÁ SKUPINA sociálně aktivizačních služeb pro seniory

Cílovou skupinou sociálně aktivizačních služeb jsou osoby v důchodovém věku, ohrožené sociálním vyloučením, snížením soběstačnosti a samostatnosti ztráty dosavadního života v přirozeném prostředí.

Důvody nepřijetí zájemce o poskytování služby

V souladu s ustanovením § 91 odst. 3 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách důvodem odmítnutí zájemce o službu mohou být následující situace:

 • zařízení neposkytuje sociální službu, kterou zájemce požaduje
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k přijetí nového uživatele
 • zdravotní důvody - zdravotní stav zájemce vyžaduje odbornou péči ve zdravotnickém zařízení, zájemce trpí infekčním onemocněním, chování zájemce (včetně agresivního), které z důvodů duševní poruchy diagnostikované lékařem, závažným způsobem narušuje kolektivní soužití, závislost na návykových látkách, diagnostikována lékařem

Zásady poskytování sociální služb

 1. Zachování lidské důstojnosti uživatelů služby a respekt k soukromí uživatele.
 2. Pomoc vychází z individuálně určených potřeb.
 3. Služba a její pracovníci působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti.
 4. Služba a její pracovníci motivují uživatele k činnostem, které nevedou k prohlubování nepříznivé sociální situace či k dlouhodobému setrvávání ve službě.
 5. Služba posiluje sociální začleňování uživatelů.
 6. Služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě.
 7. Služba garantuje dodržování lidských práv a základních svobod

Jednání se zájemcem o poskytování služby

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla prvním krokem k navázání dobrého vztahu mezi zájemcem a poskytovatelem služeb. Zájemce i pracovník zařízení o sobě potřebují získat základní informace a vzájemnou důvěru. Současně zájemci umožňuje rozpoznat, zda je právě tato služba to, co potřebuje a aby mohl sám formulovat, jakou pomoc si představuje.

Zájemce o službu je tedy před uzavřením dohody o poskytování sociální služby seznámen se všemi podmínkami a možnostmi při jejím poskytování.

O sociálně aktivizační služby projevují zájem především senioři, kteří se cítí osamoceni, kteří mají potřebu aktivních činností v kruhu svých vrstevníků, kteří potřebují navázat nové sociální kontakty, kteří mají zájem získávat nové informace a poznatky, ve specifické formě jejich věku, osobním i životním zkušenostem.

Jednání se zájemci o sociálně aktivizační služby může mít několik podob:

 • Zájemci „aktivní“ – tito zájemci již před vstupem do služby chtějí být plně informováni o nabízených aktivitách a možnostech, až potom se rozhodnou, zda službu budou využívat či nikoli. Obvykle jednání s těmito zájemci se neuskuteční pouze jednou, ale nejméně dvakrát – na první schůzce mají zájem o podrobné informace (základní nabídku dostávají v písemné formě). Druhá schůzka se uskuteční po jejich rozhodnutí a jejím obsahem je uzavření dohody.
 • Zájemci „po telefonu“ – tito zájemci se průběžně telefonicky informují o činnostech, aktivitách, případně novinkách, které ve službě poskytujeme.
 • Zájemci „v zastoupení“ – tito zájemci zpravidla pověří svým zastupováním k vyjednávání a získání informací o sociální službě osobu blízkou a to do doby, než se jednání zúčastní osobně a podepíší smlouvu.

Jednání se zájemcem o službu probíhá s přihlédnutím k individuálním potřebám zájemce.

Smyslem jednání se zájemcem o službu je nejenom informovat zájemce o možnostech poskytovatele o nabízených službách, ale také zjistit požadavky zájemce, co od nabízené sociální služby očekává, čeho by chtěl pomocí naší služby dosáhnout – zjistit jeho osobní cíle

Základní činnosti jsou poskytovány v následujícím rozsahu

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory zabezpečuje jedna pracovnice v sociálních službách s pracovním úvazkem 0,5. Služby jsou poskytovány zejména v odpoledních hodinách v prostorách zařízení Centrum denních služeb.

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • vytvoření prostoru pro pravidelné setkávání vrstevníků, společné aktivity, pravidelné i jednorázové akce
  • zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – celoroční cyklus přednášek a besed pod názvem „Akademie seniorů“ zaměřený na program celoživotního vzdělávání (pravidelně 1x za týden)
  • pravidelná činnost zájmových útvarů - skupinové relaxační cvičení se zařazením prvků jógy určeného pro ženy (dlouhodobé kurzy, schůzky 1x týdně, v současnosti probíhají 3 ucelené a specificky zaměřené kurzy), celoroční kurzy výtvarných technik – keramiky
 2. sociálně terapeutické činnosti:
  • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
  • odborná péče pracovnice sociálních služeb – konzultace, pomoc při jednání na úřadech, poradenství
  • sociálně terapeutické aktivity zaměřené na začleňování do každodenního života moderní společnosti, jejich soběstačnost a samostatnost seniorů dle potřeby pomoc při sebeobsluze, nácvik úkonů potřebných k péči o vlastní osobu
  • tématicky zaměřené kurzy na přání uživatelů např. kurzy vaření, zaměřené na zdravou výživu, kurz rukodělných činností, jazykový kurz němčiny
  • nácvik péče o domácnost, např. péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, - rady, nápady, …
 3. pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí - zabezpečování kontaktů, pomoc při jednáních na úřadech, sociální poradenství
  • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům napsání žádosti, dopisu, krátkého životopisu, darovací smlouvy, …..
  • základní poradenství v oblasti sociálních služeb, kompenzačních pomůcek, úprav prostředí a odstraňování bariér, apod.
  • informační servis a zprostředkování služeb - ve vstupních prostorách budovy je informační panel, kde uživatelé najdou veškeré novinky, týkající se změn např. v legislativní oblasti, poskytování kontaktů, ...
  • orientace v prostředí města – poznávací vycházky ve městě a okolí, jednodenní poznávací výlety v rámci regionu a kraje

Prostory, materiální a technické vybavení, Úhrada za služby

Zařízení sídlí v prostorném dvou a půl podlažním objektu o zastavěné ploše 1980m2. OS LIPKA je vlastníkem poloviny tohoto bezbariérového objektu v podílovém spoluvlastnictví se MŠ, ZŠ a SŠ JISTOTA, o.p.s., která v druhé polovině objektu provozuje mateřskou, základní a střední školu. Všechny prostory jsou bezbariérové, obslužné prostorným výtahem. Pro potřeby sociálně aktivizačních služeb pro seniory jsou využívány prostory:

 1. cvičebna LTV, šatna
 2. kuchyňka s jídelnou
 3. klubovna a pracovna PC, keramická dílna
 4. potřebné sociální a provozní zázemí
 5. koupelna s balneo-vanou

V souladu s ustanovením § 78, písmeno h) jsou sociálně aktivizační služby pro seniory poskytovány bezplatně. Uživatelé těchto služeb se pouze podílí na úhradě materiálních nákladů – např. kurz vaření, úhrada nákladů za potraviny.