image
Drobečková navigace

Úvod > Dokumenty > Ceník služeb > Ceník centra denních služeb

Ceník centra denních služebVyvěšeno: 4. 4. 2023
Sejmuto: 21. 4. 2023

Ceník služeb Centra denních služeb LIPKA, z. s.

 

Platný od 1. 7. 2022

Úhrady za poskytovanou službu jsou v souladu s novelizací §12,  vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Služby denního stacionáře pro mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením jsou uživatelům účtovány dle délky doby pobytu v sociální službě.
  55,- Kč za hodinu pobytu, u osob pobírajících I. stupeň příspěvku na péči, a to podle skutečně spotřebovaného času,
 2. 60,- Kč za hodinu pobytu, u osob pobírajících II. stupeň příspěvku na péči, a to podle skutečně spotřebovaného času,
 3. 70,- Kč za hodinu pobytu u osob pobírajících III. stupeň příspěvku na péči, a to podle skutečně spotřebovaného času,
 4. 75,- Kč za hodinu pobytu u osob pobírajících IV. stupeň příspěvku na péči, a to podle skutečně spotřebovaného času,
 5. Skutečně spotřebovaný čas je stanoven dle elektronické evidence docházky uživatelů do denního stacionáře – uživatel (doprovázející osoba) po příchodu do objektu použije tzv. čip k evidenci času příchodu, obdobně použije čip při odchodu z objektu zařízení.
 6. a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 

Jed.

Částka Kč

1.

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

2.

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

3.

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

4.

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

 1. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 

Jed.

Částka Kč

1.

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Kč/hod.

 55,-/60,- 65,-/70,-

2.

Pomoc při použití WC

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

 

 

 1. c) Poskytnutí stravy

 

Odebraná strava

Částka Kč

1.

Zajištění oběda

80,-

 1. d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 

 

Jed.

Částka Kč

1.

Pracovně výchovná činnost

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

2.

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

3.

Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

 1. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 

Jed.

Částka Kč

1.

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

 1. f) Sociálně terapeutické činnosti

 

 

Jed.

Částka Kč

1.

Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

 1. g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

 

Jed.

Částka Kč

1.

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Kč/hod.

55,-/60,-/65,-/70,-

 

 1. Minimální doba pobytu ve stacionáři se řídí uzavřenou smlouvou mezi uživatelem a poskytovanou službou, nejméně však 40 hodin měsíčně (tj. 10 hodin týdně). V případě letních měsíců (červenec a srpen) a vánočních svátků je tato doba snížena dle počtu týdnů provozu v daném měsíci. I když uživatel v daném měsíci minimální měsíční dobu pobytu nevyužije, bude mu ve stanovené minimální výši účtována (s výjimkou dlouhodobé hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, lázeňské péče, využití jiné sociální služby s tím, že nepřítomnost je třeba oznámit poskytovateli a dodat potvrzení nebo lékařskou zprávu).

 

 1. Úhrada za poskytnutí služby je účtována za dobu obvyklou, což je vedeno v evidenci docházky uživatelů. Pokud poskytování úkonů služby denního stacionáře v součtu za celý kalendářní měsíc netrvá celou hodinu, v závěru měsíce se výše úhrady poměrně krátí či prodlužuje v řádu půlhodiny.
 2. Fakultativní služby
 3. a) denní svoz a rozvoz ve formě paušální měsíční platby ve výši ……………1.800,- Kč

-     jedna jízda denně ve formě paušální měsíční platby ve výši ………..…..900,- Kč

-     jednotlivá jízda mimo Prostějov ve výši ……………………………….......90,- Kč

-     jednotlivá jízda ve městě ve výši …………………………………………....70,- Kč

paušální měsíční platba za svoz a rozvoz se při nepřítomnosti uživatele více jak jedné poloviny pracovních dnů v daném měsíci (z důvodů nemoci, prázdnin, léčebného pobytu) krátí na 50% stanovené měsíční částky

 1. b) další činnosti sjednané jako fakultativní (výlety, exkurze, návštěvy divadel, kina, sportovišť, historických památek, poznávací pobyty, apod.) se poskytují za úhradu skutečných nákladů těchto aktivit, (např. vstupné, doprava, apod.), které jsou vždy předem stanoveny a projednány s uživatelem či jeho právními zástupci   
 • při fakultativních akcích (např. výlety) hradí uživatel skutečné náklady na akci a hodinovou platbu „za pobyt“ dle bodu 1, písmeno a) až d), dle skutečné doby trvání akce
 • v odůvodněných případech, kdy uživatel potřebuje osobní asistenci z důvodu snížené mobility nebo užívání invalidního vozíku může asistenci zabezpečovat rodič či jiná osoba blízká. V tom případě uživatel hradí skutečné náklady na fakultativní službu a snížené náklady “za pobyt“ dle bodu 1, písm. a) až d) na 50%. Rodič zajišťující osobní asistenci hradí pouze osobní náklady vzniklé při akci, jako je vstupné, strava, jízdné, MHD apod.
 • pokud se fakultativních akcí (výletů) účastní rodič, platí 110% stanovených nákladů na zajištění fakultativní služby, druhý rodič či další osoby, které se činnosti účastní, hradí 120% stanovených nákladů na fakultativní akci.
 1. Další ujednání
 2. Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady za poskytnuté služby za příslušný kalendářní měsíc zpětně a to nejpozději do desátého dne následujícího kalendářního měsíce.
 3. Uživatel se zavazuje a je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.
 4. Předem dohodnutou úhradu za fakultativní služby a jednorázové aktivity (výlety, exkurze, vstupné….) hradí uživatel buď před termínem konání dané činnosti či aktivit, nebo bude součástí měsíčního vyúčtování za poskytované služby tak jak je uvedeno v přihlášce na konkrétní akci.
 5. Stanovené úhrady hradí uživatel (zákonný zástupce/opatrovník) na bankovní účet poskytovatele, nebo v pokladně poskytovatele.
 6. Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem je poskytovatel povinen vyúčtovat a uživateli (právnímu zástupci/opatrovníkovi) vyplatit nejpozději do konce měsíce následujícího po ukončení příslušného kalendářního čtvrtletí, za nějž přeplatek vznikl.

Zpět na přehled